เนื้อหาล่าสุด
25th Sep

2023

รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงนโยบายในการเชื่อมโยงภาคเกษตรกรรมกับภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย

รายงานวิจัยเรื่อง  “การศึกษาเชิงนโยบายในการเชื่อมโยงภาคเกษตรกรรมกับภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย”

ศึกษาโดย ภาสกร ธรรมโชติ และคณะ (2566)

วัตถุประสงค์

1.  ศึกษาสถานการณ์ ความสำคัญ นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยงภาคเกษตรกรรมกับภาคการท่องเที่ยวทุกมิติในต่างประเทศ
2. ศึกษาสถานการณ์ ความสำคัญ นโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมโยงภาคเกษตรกรรมกับภาคการท่องเที่ยวทุกมิติในประเทศไทย
3. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเชื่อมโยงภาคเกษตรกรรมกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย

Share This :