เนื้อหาล่าสุด
25th Sep

2023

รายงานวิจัยเรื่อง นโยบายการเกษตรเพื่อรองรับ BCG

รายงานวิจัยเรื่อง  “นโยบายการเกษตรเพื่อรองรับ BCG”

ศึกษาโดย อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  และคณะ (2566)

วัตถุประสงค์

1. ศึกษานโยบาย/มาตรการของรัฐด้านการให้ความช่วยเหลือภาคการเกษตรของไทยสำหรับพืช 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และยางพารา ตามรูปแบบโมเดลเศรษฐกิจ BCG
2. ประเมินการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการดำเนินนโยบายพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และยางพารา
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการดำเนินนโยบายและมาตรการเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรตามรูปแบบโมเดลเศรษฐกิจ BCG

Download Attachments

Share This :