เนื้อหาล่าสุด
10th Aug

2022

หนังสือ พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้


พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

ISBN 978-616-482-093-7

ผู้เขียน อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมผลการศึกษาของผู้เขียนเกี่ยวกับกลไกพันธบัตรป่าไม้และการปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อนำมาใช้ในประเทศไทย ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

หนังสือเรื่อง “พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพันธบัตรป่าไม้” เน้นวิธีการปฏิบัติในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อเปิดช่องทางให้มีการระดมทุนเพื่อการ “พลิกฟื้นผืนป่า” อย่างตรงประเด็น ถือเป็น
ครั้งแรกที่มีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการระดมทุนของนานาประเทศที่ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจควบค่ไปกับมาตรการด้านกฎหมายเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของหลายๆ ประเทศ ในเชิงเปรียบเทียบอย่างกว้างขวาง โดยมาตรการสำคัญที่ได้ยกขึ้นมานำเสนอเป็นทางเลือกสำหรับประเทศไทยคือ มาตรการออกพันธบัตรป่าไม้ โดยการระดมทุนจาก
ทุกภาคส่วน เพื่อใช้ในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมป่าไม้กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กันไป แม้การลงทุนปลูกป่าจะเป็นการลงทุนระยะยาว ในข้อเสนอก็ได้มีการกำหนดมาตรการและ
วิธีการต่างๆ และมีการวิเคราะห์ทางการเงินและเศรษฐกิจ ตลอดจนการเสนอข้อเสนอแนะและกำหนดเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างการออกพันธบัตรและการบริหารจัดการต่างๆ จนสามารถพิสูจน์ได้ว่า ถ้ามีการดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ มีการทำความเข้าใจ มีการศึกษาวิธีการที่เหมาะสมและให้จริงจังแล้ว การออกพันธบัตรป่าไม้จะคุ้มทุนทั้งผู้ออกพันธบัตรและผู้ลงทุน
ทั้งนี้ความเชื่อมโยงกับมาตรการอื่นๆ และนโยบายที่ได้ดำเนินการไว้แล้วในอดีตก็ยังสามารถดำเนินการต่อควบคู่กันไปได้…

Share This :