เนื้อหาล่าสุด
18th Apr

2022

จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 10

ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 65) / “ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเกษตรกรชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”

ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค. 65) / “นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบริบทของความปกติใหม่หลังจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ”

ฉบับที่ 3 (ก.ย. – ธ.ค. 65) / “ความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมรับมือและการปรับตัวต่อเหตุการณ์ไม่ปกติของเกษตรกรไทย ”

Download Attachments

 • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#1_Jan-Apr_2022
  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเกษตรกรชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  File size: 936 KB Downloads: 321
 • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#2_May-Aug_2022
  นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบริบทของความปกติใหม่หลังจากการแพร่ระบาดของ Covid-19
  File size: 1,021 KB Downloads: 262
 • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#3_Sep-Dec_2022
  ความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมรับมือและการปรับตัวต่อเหตุการณ์ไม่ปกติของเกษตรกรไทย
  File size: 763 KB Downloads: 246
Share This :