เนื้อหาล่าสุด
11th Apr

2022

รายงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกินเพื่อเกษตรกรรมให้ชุมชน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ”

รายงานวิจัยเรื่อง  “การศึกษาเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกินเพื่อเกษตรกรรมให้ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ”

ศึกษาโดย ภาวิณี  อุดมใหม และคณะวิจัย

วัตถุประสงค์
1. ทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินให้ประชาชนรวมถึงหลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
2. ประมวลผลบทเรียนที่ได้จากการดำเนินนโยบายด้านการจัดที่ดินให้ประชาชนและการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ทั้งในเชิงนโยบาย กฎหมาย องค์กร และกระบวนการนำไปปฏิบัติ
3. ศึกษาสภาพข้อเท็จจริง ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตลอดจนศึกษาสภาพพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่และชุมชนในพื้นที่ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ในที่ดินประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
4. วิเคราะห์ข้อจำกัดและอุปสรรคในเชิงนโยบาย กฎหมาย มาตรการและองค์กร ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนและการแก้ไขการบุกรุกพื้นที่ป่าได้อย่างถาวร และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพได้อย่างยั่งยืน
5. เสนอแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ชุมชน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติคุณสมบัติของผู้ที่สมควรจะได้รับการจัดที่ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน สิทธิในที่ดิน และประโยชน์ตอบแทนรัฐที่เหมาะสม

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20220024/#p=1

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :