เนื้อหาล่าสุด
25th Mar

2022

รายงานวิจัยเรื่อง “ความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมรับมือและการปรับตัวต่อเหตุการณ์ไม่ปกติ ของเกษตรกรไทย”

รายงานวิจัยเรื่อง  “ความเสี่ยง การเตรียมความพร้อมรับมือและการปรับตัวต่อเหตุการณ์ไม่ปกติของเกษตรกรไทย”

ศึกษาโดย รองศาสตราจารย์ดร. สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน และคณะ

วัตถุประสงค์
1) ศึกษามุมมองของเกษตรกรที่มีต่อความเสี่ยงและเหตุการณ์ไม่ปกติที่ตนเองเผชิญ
2) ศึกษาการป้องกันหรือการเตรียมความพร้อมในการเผชิญหน้าเหตุการณ์ไม่ปกติ (ก่อนเกิดเหตุ) โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมที่แตกต่างกันระหว่างเกษตรกร
3) ศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรหลังจากเหตุการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยวิเคราะห์พฤติกรรม การตัดสินใจ ปัญหาและอุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปรับตัวของเกษตรกร และการฟื้นตัวของเกษตรกร

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20220023/#p=1

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :