เนื้อหาล่าสุด
25th Mar

2022

รายงานวิจัยเรื่อง “การประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่หลากหลาย ต่อความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย”

รายงานวิจัยเรื่อง  “การประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่หลากหลายต่อความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย”

ศึกษาโดย รศ.ดร.วิษณุ  อรรถวานิช

วัตถุประสงค์
1) เพื่อประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะในภาคเกษตรต่อรายได้สุทธิของครัวเรือนเกษตรไทยที่เข้าร่วมโครงการ
2) เพื่อประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะในภาคเกษตรต่อภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรไทยที่เข้าร่วมโครงการ

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20220018/#p=1

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :