เนื้อหาล่าสุด
25th Mar

2022

รายงานวิจัยเรื่อง “พลวัตการดำรงชีพของครัวเรือนชนบทในประเทศไทย: ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกกลยุทธ์และการเปลี่ยนผ่าน”

รายงานวิจัยเรื่อง  “พลวัตการดำรงชีพของครัวเรือนชนบทในประเทศไทย: ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกกลยุทธ์และการเปลี่ยนผ่าน

ศึกษาโดย ผศ.ดร.อุชุก  ด้วงบุตรศรี

วัตถุประสงค์
1) วิเคราะห์สถานภาพและคุณสมบัติของครัวเรือนชนบทตามกลุ่มกลยุทธ์ในการดำรงชีพ
2) เปรียบเทียบผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงของกลยุทธ์ในการดำรงชีพ
3) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการดำรงชีพของครัวเรือนชนบทข้ามช่วงเวลา
4) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกกลยุทธ์ในการดำรงชีพของครัวเรือนชนบท
5) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพลวัตการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำรงชีพของครัวเรือนชนบท

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20220020/#p=1

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :