เนื้อหาล่าสุด
5th Jan

2022

สามารถรับชม “การประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิจัยฯ ได้ที่

สามารถรับชม “การประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิจัยฯ ได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1J0OVBkDQ8jfB77ABVhkZZQ3mTzANie–

โครงการ “การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเกษตรกรชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
ในวันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 8.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม TA201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการประชุมในระบบออนไลน์ผ่านแอฟพลิเคชั่น ZOOM
หากท่านใดสนใจขอความอนุเคราะห์ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR Code ที่แนบมานี้

หากมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะใช้หนังสือเชิญประชุมฯ ขอความอนุเคราะห์แจ้งคณะผู้จัดประชุมได้ตามรายละเอียดดังนี้
ผศ.ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ ([email protected], 081 482 7870)
นางสาวจิราภรณ์ กระแสเทพ ([email protected], 089 792 3802)

Share This :