เนื้อหาล่าสุด
2nd Nov

2021

เอกสารวิชาการหมายเลข 17 ช่วงโควิด-19 ทะเลได้พักฟื้น สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

พิมพ์ครั้งที่ 1: พฤศจิกายน 2564

ISBN: 978-616-93869-1-9

ผู้เขียน: อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และกาญจนา ย่าเสน

บรรณาธิการ: ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์, วรภัทร จิตรไพศาลศรี และสมพร อิศวิลานนท์

เอกสารวิชาการเล่มนี้ เป็นการสังเคราะห์เนื้อหาจากรายงานการศึกษาเรื่อง “โครงการศึกษาการฟื้นตัวของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 และแนวนโยบายเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และคณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีเป้าหมายเพื่อ ศึกษาการฟื้นตัวของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 โดยเลือกศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งที่มีความนิยม 5 พื้นที่ วิเคราะห์ถึงความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การรองรับทางกายภาพ การรองรับที่แท้จริง และการรองรับด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และรวมถึงนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อนำไปสู่มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โดยงานวิจัยนี้ ได้นำเสนอข้อมูลเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งสามารถขยายรูปแบบการศึกษาไปยังแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ ได้

 

Download Attachments

Share This :