เนื้อหาล่าสุด
17th Nov

2021

รายงานวิจัยเรื่อง “นโยบายการจัดที่ดินทำกินบนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 : วิกฤติหรือยั่งยืน”

รายงานวิจัยเรื่อง  “นโยบายการจัดที่ดินท้ากินบนพื้นที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 : วิกฤติหรือยั่งยืน”

ศึกษาโดย โสภณ  ชมชาญ และปานพิมพ์  นพรัตน์ศุภสิน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้าในประเทศไทย โดยเฉพาะลุ่มน้าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
2. เพื่อจัดทาฐานข้อมูลนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3. ทบทวนประสบการณ์นานาชาติในการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้า
4. เพื่อทบทวนสถานภาพของพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ในปัจจุบัน
5. เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
6. เพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
7. กาหนดนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เพื่อลดภัยพิบัติในอนาคต

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20210095/

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :