เนื้อหาล่าสุด
7th Oct

2021

หนังสือ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยเเละพัฒนา หลักการเบื้องต้นเเละเเนวปฎิบัติ

พิมพ์ครั้งที่ 1:  ตุลาคม 2564

ISBN: 978-616-93869-0-2

ผู้เขียน: กัมปนาท วิจิตรศรีกมล.

บรรณาธิการ: ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ / วรภัทร จิตรไพศาลศรี

หนังสือเล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอหลักการประมินผลกระทบและแนวปฏิบัติในการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการนำเสนอในหนังสือเน้นการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของงานวิจัยและพัฒนา ภายใต้การรวบรวมหลักวิชาการและประเด็นข้อสังเกตุต่างๆ จากประสบการณ์ด้านการประเมินผลกระทบมากกว่าทศวรรษของผู้เขียน

โดยผู้เขียนมีความคาดหวังให้หนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการประเมินผลกระทบของงานวิจัยและพัฒนาได้อย่างกว้างขวางในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิจัยและพัฒนา ตลอดจนสังคมของนักประเมินผลกระทบเพื่อนำไปสู่ “การสร้างผลกระทบเชิงสาธารณะ” ในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

Share This :