เนื้อหาล่าสุด
19th Mar

2021

รายงานวิจัยเรื่อง “การส่งผ่านราคาข้าวที่ไม่สมมาตรในตลาดข้าวของประเทศไทย”

รายงานวิจัยเรื่อง  “การส่งผ่านราคาข้าวที่ไม่สมมาตรในตลาดข้าวของประเทศไทย”

ศึกษาโดย รศ.ดร.อิทธิพงศ์  มหาธนเศรษฐ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวน วิเคราะห์ และเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวภายในประเทศที่ผ่านมา และเสนอแนะแนวทางการกำหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวที่เหมาะสม
2. เพื่อวิเคราะห์และคาดคะเนผลกระทบจากการปรับตัวของราคาข้าวส่งออกไปสู่ราคาขายส่งข้าวขาวและทดสอบกลไกการส่งผ่านราคาข้าวส่งออกไปยังราคาข้าวภายในประเทศว่ามีความสมบูรณ์ (complete) และสมมาตร (symmetric) หรือไม่
3. เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดกลไกการส่งผ่านราคาไม่สมบูรณ์หรือไม่สมมาตร

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20210093/

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :