เนื้อหาล่าสุด
19th Mar

2021

รายงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวและการประมาณการความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับศูนย์ข้าวชุมชน”

รายงานวิจัยเรื่อง  “การศึกษาพฤติกรรมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวและการประมาณการความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวสาหรับศูนย์ข้าวชุมชน”

ศึกษาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาฆะสิริ  เชาวกุล และคณะ (2563)

วัตถุประสงค์
1) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของชุมชน
2) เพื่อประมาณการความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของชุมชน
3) เพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์ข้าวชุมชน
4) พัฒนาเกณฑ์การรับรองมาตรฐานแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว พ.ศ. 2557 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว พ.ศ. 2557 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจประเมินแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว
5) จัดทาหนังสือ “เศรษฐศาสตร์เมล็ดพันธุ์ข้าว”

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20210097/

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :