เนื้อหาล่าสุด
20th Jan

2021

เอกสารวิชาการหมายเลข 15 การตัดสินสินใจเเละรูปแบบการจัดเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิ ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิมพ์ครั้งที่ 1  ธันวาคม 2563

ISBN: 978-616-38261-86-6

ผู้เขียน: อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ / สกุลการต์ สิมลา / สุรศักดิ์ บุญแต่ง

บรรณาธิการ: สมพร อิศวิลานนท์ / ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ / วรภัทร จิตรไพศาลศรี

เอกสารเล่มนี้เป็นการสังเคราะห์เนื้อหาจากรายงานการศึกษาเรื่อง “การศึกษาผลกระทบการจัดเก็บข้าวในยุ้งฉางของครัวเรือนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย ผศ.ดร.อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ และคณะ ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้สัญญาที่ RDG6120008 มีเป้าหมายเพื่อศึกษาสภาพยุ้งฉาง รูปแบบและกระบวนการเก็บรักษาข้าวเปลือกของเกษตรกร วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรูปแบบและวิธีการจัดการยุ้งฉางข้าว วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการจัดเก็บข้าวในยุ้งฉางและคุณภาพข้าว รวมถึงเสนอแนะวิธีการจัดการยุ้งฉางที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก กล่าวคือ บทที่ 1 นำเสนอความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษา การรวบรวมและสังเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่นำไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัยในบทที่ 2 ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจจัดเก็บข้าวของเกษตรกรตามสภาพแวดล้อมการผลิตและปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจัดเก็บข้าวและการเข้าร่วมโครงการจำนำยุ้งฉางของเกษตรกร ในบทที่ 3 และ 4 กล่าวถึงกระบวนการและรูปแบบการจัดเก็บข้าวหอมมะลิตลอดจนอิทธิพลของรูปแบบการจัดเก็บต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิ และท้ายสุดได้สรุปผลการศึกษาทั้งหมดและประมวลเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการอุปทานข้าวและโครงการจำนำยุ้งฉาง พร้อมกับข้อเสนอแนะด้านการจัดการคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย

Download Attachments

Share This :