เนื้อหาล่าสุด
17th Jul

2020

รายงานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการพื้นที่สูง : ปริทัศน์สถานภาพความรู้”

รายงานวิจัยเรื่อง  “การบริหารจัดการพื้นที่สูง : ปริทัศน์สถานภาพความรู้”

ศึกษาโดย โสภณ  ชมชาญ และคณะ (2563)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมนโยบายของรัฐในการบริหารจัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึงปัจจุบัน
2. เพื่อรวบรวมผลการศึกษา แนวคิด และข้อเสนอของนักวิชาการ และสถาบันต่างๆ ในการบริหารจัดการพื้นที่สูงจากอดีตถึงปัจจุบัน
3. เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งที่ดำเนินการโดยภาครัฐ มูลนิธิ และภาคเอกชนจากอดีตถึงปัจจุบัน
4. ทบทวนประสบการณ์นานาชาติในการจัดการพื้นที่สูง รวมทั้งข้อตกลงในอนุสัญญา และปฎิญญาที่เกี่ยวข้องกับชนเผ่าในพื้นที่สูง
5. เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่สูงของหน่วยงานและสถาบันต่างๆ
6. เพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการพื้นที่สูงทั้งที่ประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปกำหนดนโยบายในอนาคต

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20200040/

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :