เนื้อหาล่าสุด
17th Jul

2020

รายงานวิจัยเรื่อง “ภาระภาษี และความสูญเสียทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจากมาตรการลดภาษีนำเข้ากากถั่วเหลือง”

รายงานวิจัยเรื่อง  “ภาระภาษี และความสูญเสียทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจากมาตรการลดภาษีนำเข้ากากถั่วเหลือง”

ศึกษาโดย ผศ.ดร.เกสินี  หมื่นไธสง และคณะ

วัตถุประสงค์
1.) เพื่อศึกษาถึงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของกากถั่วเหลืองกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในกลุ่มอาหารสัตว์
2.) เพื่อประมาณมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Deadweight loss) จากนโยบายด้านภาษีของกากถั่วเหลืองต่ออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในกลุ่มอาหารสัตว์
3.) เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายและทิศทางของการกำหนดมาตรการทางภาษีของถั่วเหลือง กากถั่วเหลืองและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20200014/

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

 

Share This :