เนื้อหาล่าสุด
17th Jul

2020

รายงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อการผลิตในภาคเกษตรและความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนเกษตรกรในชนบทของประเทศไทย”

รายงานวิจัยเรื่อง  “ผลกระทบของสังคมผู้สูงอายุต่อการผลิตในภาคเกษตรและความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนเกษตรกรในชนบทของประเทศไทย”

ศึกษาโดย ผศ.ดร.อุชุก  ด้วงบุตรศรี

วัตถุประสงค์
1) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรือนในภาคเกษตรของประเทศไทย
2) วิเคราะห์ผลกระทบของสังคมผู้สูงวัยต่อการผลิตในภาคเกษตรของประเทศไทยใน 4 ด้าน ได้แก่
2.1) การแบ่งแปลงย่อยที่ดิน (Land fragmentation)
2.2) ความหลากหลายในการดำรงชีพ (Livelihood diversifications)
2.3) การละทิ้งไม่ใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land abandonment)
2.4) ประสิทธิภาพการผลิต (Technical efficiency)
3) ศึกษาองค์ประกอบของความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (Inequality decomposition) พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนไทยในชนบทในด้านรายได้ สินทรัพย์ และที่ดิน

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20200039/

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :