เนื้อหาล่าสุด
17th Jul

2020

รายงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจีนต่อธุรกิจผลไม้ในภาคตะวันออก”

รายงานวิจัยเรื่อง  “ผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจีนต่อธุรกิจผลไม้ในภาคตะวันออก”

ศึกษาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ถิรพัฒน์ และคณะ (2563)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวรรณกรรมด้านแนวทาง มาตรการ ตลอดจนนโยบาย ที่มีอยู่ในปัจจุบันของไทยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเกษตรของผู้ประกอบการข้ามชาติ รวมถึงทบทวนเอกสารในต่างประเทศถึงผลกระทบที่เกิดจากการประกอบธุรกิจเกษตรของผู้ประกอบการข้ามชาติ
2. เพื่อศึกษาสถานภาพการลงทุนของผู้ประกอบการข้ามชาติจีนในธุรกิจผลไม้และห่วงโซ่อุปทานภาคตะวันออก
3. เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของผู้ประกอบการข้ามชาติจีนในธุรกิจผลไม้และห่วงโซ่อุปทานภาคตะวันออก
4. เพื่อเสนอข้อสรุปเชิงนโยบายถึงข้อดีและข้อเสียจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการข้ามชาติจีนในธุรกิจผลไม้และห่วงโซ่อุปทานภาคตะวันออก

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20200038/

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :