เนื้อหาล่าสุด
17th Jul

2020

รายงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงานต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคเกษตร และ การจำลองผลกระทบเชิงนโยบาย: กรณีศึกษา หมู่บ้านซับเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์”

รายงานวิจัยเรื่อง  “ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงานต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคเกษตร และการจำลองผลกระทบเชิงนโยบาย: กรณีศึกษา หมู่บ้านซับเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์”

ศึกษาโดย ชมพูนุช  นันทจิต และคณะ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจสังคม การเกษตร การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน และผลกระทบของการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานต่อครัวเรือน และการเกษตรในชนบท
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของนโยบายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อความเป็นอยู่ และการจัดสรรทรัพยากรในการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน แรงงานภาคเกษตรในพื้นที่ศึกษา

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20200036/#p=1

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :