เนื้อหาล่าสุด
17th Jul

2020

รายงานวิจัยเรื่อง “การวัดขนาดของผลกระทบในวงกว้างของนโยบายการเกษตรและนัยต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเกษตรไทย: การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปและการจำลองจุลภาคครัวเรือน”

รายงานวิจัยเรื่อง  “การวัดขนาดของผลกระทบในวงกว้างของนโยบายการเกษตรและนัยต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเกษตรไทย : การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปและการจำลองจุลภาคครัวเรือน”

ศึกษาโดย ทวีชัย  เจริญเศรษฐศิลป์ และคณะ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อคำนวณผลกระทบเชิงปริมาณของนโยบายเกษตรแบบต่าง ๆ ที่เป็นช่องทางการส่งผ่านผลกระทบที่สำคัญไปยังเศรษฐกิจโดยรวม ภายใต้บริบทดุลยภาพทั่วไป
2. เพื่อวิเคราะห์กลไกในการส่งผ่านผลกระทบของนโยบายเกษตรแบบต่าง ๆ ไปยังตัวแปรเศรษฐกิจและภาคเศรษฐกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ
3. เพื่อนำเสนอนัยเชิงนโยบายในการพัฒนาภาคเกษตรของไทยที่ได้จากผลการศึกษา

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20200034/

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :