เนื้อหาล่าสุด
17th Jul

2020

รายงานวิจัยเรื่อง”ทางเลือกนโยบายจัดการความเสี่ยงราคายางในประเทศไทย”

รายงานวิจัยเรื่อง  “ทางเลือกนโยบายจัดการความเสี่ยงราคายางในประเทศไทย”

ศึกษาโดย ดร.ไชยยะ  คงมณี และคณะ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษานโยบายจัดการความเสี่ยงราคาสินค้าเกษตรในต่างประเทศต้นแบบ
2. เพื่อศึกษานโยบายจัดการความเสี่ยงราคายางพาราของประเทศไทย
3. เพื่อนำเสนอทางเลือกเชิงนโยบายจัดการความเสี่ยงด้านราคายางพารา

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ebook.lib.ku.ac.th/ebook27/ebook/20200011/

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :