เนื้อหาล่าสุด
17th Jul

2020

รายงานวิจัยเรื่อง”พฤติกรรมการบริโภคข้าวและปัจจัยกำหนดราคาข้าวในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาข้าวไรซ์เบอรี่”

รายงานวิจัยเรื่อง  “พฤติกรรมการบริโภคข้าวและปัจจัยกำหนดราคาข้าวในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาข้าวไรซ์เบอร์รี่”

ศึกษาโดย สุวรรณา  สายรวมญาติ (2562)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคข้าวสารของผู้บริโภคในเขตเมือง
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าวสารและความต้องการข้าวคุณภาพของผู้บริโภคในเขตเมือง
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิผลต่อการบริโภคข้าวโภชนาการสูง โดยใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นกรณีศึกษา
4. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่กำหนดราคาของข้าวสารบรรจุถุง
5. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อราคาข้าวสารบรรจุถุง

สามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่
https://ag-ebook.lib.ku.ac.th/org-shelf/item99.php?id=20200013

ขอขอบคุณโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดทำ E-book มา ณ ท่ี่นี้

Share This :