เนื้อหาล่าสุด
10th Aug

2018

เอกสารวิชาการหมายเลข 14 การจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์ และผลกระทบ: แนวคิดและกรณีศึกษา

 

พิมพ์ครั้งที่ 1  กรกฎาคม  2561

ISBN: 978-616-395-929-4

ผู้เขียน: รศ.สมพร อิศวิลานนท์ เเละ ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์

เอกสารวิชาการเรื่อง การจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ: แนวคิดและกรณีศึกษา” เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอประเด็นแนวคิดการบริหารจัดการงานวิจัยโดยมุ่งเน้นสู่การสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้  ทั้งนี้ผลผลิตหรือผลงานจากการวิจัยจะสร้างประโยชน์เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคมตามเป้าหมายได้ จำเป็นจะต้องมีกระบวนการหรือกลไกในการจัดการเพื่อสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับภาคีเป้าหมายในชุมชนหรือในสังคมนั้นๆ เกิดเป็นผลลัพธ์ขึ้นก่อนจึงจะทำให้มีผลสัมฤทธ์เกิดขึ้นตามมา

ผู้เขียนหวังว่าสาระเชิงแนวคิดที่นำมาเสนอในเอกสารเล่มนี้จะเป็นแนวทางและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในกลุ่มนักวิจัยและองค์กรบริหารจัดการทุนวิจัย ในการออกแบบงานวิจัยและการใช้เป็นแนวทางในการติดตามสร้างธรรมาภิบาลในระบบการบริหารงานวิจัยต่อไป

Share This :