เนื้อหาล่าสุด
15th Jan

2018

เอกสารวิชาการหมายเลข 12 ธุรกิจการผลิตและการรับจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

พิมพ์ครั้งที่ 1  พฤศจิกายน 2560

ISBN 978-616-417-045-2

ผู้เขียน สาโรช อังสุมาลิน และ นุกูล กรยืนยงค์.

บรรณาธิการ ปิยะทัศน์  พาฬอนุรักษ์ / วรภัทร  จิตรไพศาลศรี / สมพร  อิศวิลานนท์

เอกสารวิชาการเรื่อง “ธุรกิจการผลิตและการรับจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย” เล่มนี้ เป็นการนำความรู้จากงานวิจัยเรื่อง “อุตสาหกรรมการผลิตรถเกี่ยวนวดข้าวและการประกอบการรถรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวในเขตภาคกลางของประเทศไทย” มาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่

ผลการศึกษาได้เสนอข้อเสนอแนะที่น่าสนใจแยกเป็นสองส่วน กล่าวคือ ข้อเสนอแนะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตรถเกี่ยวนวดข้าว และข้อเสนอแนะสำหรับการประกอบการรับจ้างเกี่ยวนวดข้าว ซึ่งในส่วนแรกมีแนวคิดให้อุปสงค์และอุปทานขยายตัวทั้งสองทาง เพื่อไม่ให้ผู้ซื้อและผู้ผลิต
รถเกี่ยวนวดข้าวเดือนร้อนหากมีการเพิ่มอุปสงค์หรืออุปทานเพียงด้านใดด้านเดียว ส่วนข้อเสนอแนะสำหรับการประกอบการรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวนั้น ส่วนหนึ่งได้นำเสนอให้มีการขยายตัวการให้บริการรับจ้าง โดยพัฒนาระบบข่าวสารเพื่อให้เกิดตลาดแข่งขัน ส่งผลให้เกษตรกรได้รับการบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม พร้อมกันนี้ภาครัฐควรเข้ามาสนับสนุนการจัดสอนหรืออบรม วิธีการในการ ซ่อมบำรุง ดูแล รถเกี่ยวนวดข้าว ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อให้ต้นทุนการใช้ลดลง การสนับสนุนด้านสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ การอำนวยความสะดวกในการขนส่ง เคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนวดข้าวภายใน/ระหว่างภูมิภาค และรวมถึงควรยกเลิกการประกาศราคาแนะนำอัตราค่าบริการเกี่ยวนวดข้าว

Share This :