เนื้อหาล่าสุด
4th Aug

2017

การบริหารจัดการชุดโครงการ “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร”

รายละเอียดติดตามได้ที่http://rescom.trf.or.th/display/keydefault.aspx?id_colum=3534
ที่มา: จดหมายข่าวราย 2 เดือน. ประชาคมวิจัย. RESEARCH COMMUNITY. ปีที่ 22 ฉบับที่ 131 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 (สกว.)

Share This :