เนื้อหาล่าสุด
20th Mar

2017

เอกสารวิชาการหมายเลข 10 การเกษตรเชิงพหุภารกิจ: แนวคิดมาตรการการเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเจริญเติบโตสีเขียวของประเทศไทย

พิมพ์ครั้งที่ 1  กุมภาพันธ์ 2560

ISBN 978-616-395-823-5

ผู้เขียน ผศ.ดร.ชพิกา  สังขพิทักษ์.

บรรณาธิการ ปิยะทัศน์  พาฬอนุรักษ์ / วรภัทร  จิตรไพศาลศรี / สมพร  อิศวิลานนท์

เอกสารวิชาการเรื่อง “การเกษตรเชิงพหุภารกิจ: แนวคิดมาตรการการเกษตรเชิงอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเจริญเติบโตสีเขียวของประเทศไทย”เล่มนี้ เป็นการนำความรู้จากงานวิจัยเรื่อง “การเกษตรเชิงพหุภารกิจ: แนวคิดในการกำหนดนโยบายนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเจริญเติบโตสีเขียวของประเทศไทย” มาสังเคราะห์และเรียบเรียงขึ้นใหม่

เอกสารเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 บท โดยในบทที่ 1 เป็นการนำเสนอความสำคัญและเหตุผลวัตถุประสงค์ วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการวิจัย ในบทที่ 2 นำเสนอแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเชิงพหุภารกิจ และประเภทของมาตรการเชิงเกษตรอนุรักษ์ที่สนับสนุนการเกษตรเชิงพหุภารกิจในบทที่ 3 – 6 เป็นการนำเสนอมาตรการการเกษตรเชิงอนุรักษ์ประเทศจากกลุ่ม OECD ที่เลือกมาศึกษาในงานวิจัยนี้ 8 ประเทศ ครอบคลุมหลายทวีป ประกอบด้วย (1) เยอรมนี (2) สหราชอาณาจักร (3) สหรัฐอเมริกา (4) แคนาดา (5) ออสเตรเลีย (6) นิวซีแลนด์ (7) ญี่ปุ่น และ (8) เกาหลีใต้ ได้นำมาใช้เพื่อนำไปสู่การเกษตรเชิงพหุภารกิจ รวมทั้งปัจจัยที่สนับสนุนและข้อจำกัด
ในการดำเนินนโยบาย บทที่ 7 นำเสนอข้อสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้และนัยสำคัญในการดำเนินนโยบายการเกษตรเชิงอนุรักษ์จากกลุ่มประเทศตัวอย่าง มานำเสนอรูปแบบนโยบายการเกษตรเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกรณีของประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การเกษตรเชิงพหุภารกิจตลอดจนโครงสร้างทางสถาบันที่เกื้อหนุนการดำเนินนโยบาย และตามด้วยบทสรุปในบทสุดท้าย

Share This :