เนื้อหาล่าสุด
18th Apr

2022

จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 10

ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 65) / “ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเกษตรกรชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”

Download Attachments

  • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#1_Jan-Apr_2022
    ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเกษตรกรชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    File size: 936 KB Downloads: 111
Share This :