เนื้อหาล่าสุด
18th Apr

2022

จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 10

ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 65) / “ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเกษตรกรชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”

ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค. 65) / “นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบริบทของความปกติใหม่หลังจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ”

 

Download Attachments

  • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#1_Jan-Apr_2022
    ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเกษตรกรชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    File size: 936 KB Downloads: 146
  • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#2_May-Aug_2022
    นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบริบทของความปกติใหม่หลังจากการแพร่ระบาดของ Covid-19
    File size: 1,021 KB Downloads: 8
Share This :