เนื้อหาล่าสุด
1st Sep

2021

จดหมายข่าวงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร ปีที่ 9

ฉบับที่ 1 (ม.ค. – เม.ย. 64) / “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย”

ฉบับที่ 2 (พ.ค. – ส.ค. 64) / “โครงการศึกษาการฟื้นตัวของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 และแนวนโยบายเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

Download Attachments

  • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#1_Jan-Apr_2021
    ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย
    File size: 747 KB Downloads: 486
  • pdf AgriPolicyResearch_ENewsletter_#2_May-Aug2021
    โครงการศึกษาการฟื้นตัวของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งช่วงวิกฤติการณ์โควิด-19 และแนวนโยบายเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
    File size: 894 KB Downloads: 172
Share This :