เนื้อหาล่าสุด
17th Jul

2020

รายงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของแรงงานต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคเกษตร และ การจำลองผลกระทบเชิงนโยบาย: กรณีศึกษา หมู่บ้านซับเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์”
Share This :